Dálnice D5 - stavba 0510 I Ejpovice - Útušice a 0510 IV Most přes Úhlavu

Objednatel: ŘSD
Termín realizace:
Druh prací:

Dálnice D5 - stavba 0510 I Ejpovice - Útušice a 0510 IV Most přes Úhlavu
Expertní posouzení nutnosti změny postupu výstavby dálnice D5, stavba 0510 IA, IB a IV s ohledem na postupné vydávání stavebních povolení

Cílem analýzy bylo zhodnotit, která varianta postupu výstavby dálnice D5 stavby 0510 je z ekonomického hlediska výhodnější - zda realizovat stavbu po částech s postupným uváděním dílčích staveb do provozu ( a to v závislosti na vydávaných stavebních povoleních pro dílčí stavby), či zda zahájit stavbu dálničního obchvatu najednou, tj. až po získání stavebních povoleních pro všechny stavby. K výpočtu dílčích vstupů analýzy, zejména přínosů uživatelů a nákladů správce komunikace na údržbu dotčené silniční sítě, byl využit program HDM-4. Realizace a zprovoznění dílčích staveb dálničního obchvatu Plzně v závislosti na postupně vydávaných stavebních povoleních, vyvolalo zvýšení stavebních nákladů, ale přineslo i úspory uživatelů vzniklých s dřívějším zprovozněním těchto staveb (0510/II MÚK Litice - Plzeň západ a 0510/IA Ejpovice - Černice). K zajištění návaznosti dopravního spojení bylo nezbytné nalézt náhradní trasu za dosud nedokončenou prostřední stavbu 0510/IB (Černice - Litice), která by obě již provozuschopné stavby dopravně propojila. K tomu účelu byla využita silnice II/181. Analýza prokázala, že z hlediska vynaložených finančních prostředků byla varianta realizace dálničního obchvatu Plzně po částech ekonomicky výhodnější a tedy opodstatněná. Tato varianta představuje skutečný postup investora při výstavbě dálnice D5, stavby 0510 - obchvatu Plzně.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012